Privacyverklaring

Autobedrijf John Smeets heeft het waarborgen van privacy hoog in het vaandel staan, daarom vindt Autobedrijf John Smeets het belangrijk om klant als betrokkene te voorzien van heldere informatie over hoe Autobedrijf John Smeets omgaat met de (eventuele) persoonsgegevens van klant. Vanzelfsprekend worden persoonsgegevens van klant zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd.

In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens Autobedrijf John Smeets verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt en of persoonsgegevens van klant al dan niet worden gedeeld met derden. Daarnaast informeert Autobedrijf John Smeets klant over al zijn rechten als betrokkene, hoe klant deze rechten kan laten gelden en tot slot hoe Autobedrijf John Smeets omgaat met een dergelijk verzoek van klant.

Deze versie van de privacyverklaring van Autobedrijf John Smeets is voor het laatst gewijzigd 05 januari 2021.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van klant?

Autobedrijf John Smeets verwerkt eventuele persoonsgegevens van klant op grond van onderstaande verwerkingsdoeleinden:
· Voor algemene bedrijfsvoering;
· Voor communicatiedoeleinden; en
· Voor het uitvoeren van dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerkt Autobedrijf John Smeets?

· Naam;
· Adres, postcode en woonplaats;
· Geboortedatum; en
· E-mailadres en telefoonnummer.

Op welke gronden verwerken wij gegevens van klant?

· Er is toestemming van de klant;
· Ter uitvoering van de overeenkomst;
· Uit noodzaak vanwege een wettelijke verplichting;
· Ter uitoefening van een taak van algemeen belang of openbaar gezag; en
· Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang

Hoe lang worden persoonsgegevens van klant bewaard?

Autobedrijf John Smeets verwerkt persoonsgegevens van klant voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien een doel is gerealiseerd, dan verwijdert Autobedrijf John Smeets de gegevens die het voor dat doel hebben verzameld.

Als Autobedrijf John Smeets is gehouden aan een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te bewaren, dan zal het deze gegevens vernietigen, uiterlijk vier (4) weken na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

In het kader van fiscale verplichtingen is Autobedrijf John Smeets wettelijk verplicht gegevens van klant voor een termijn van zeven (7) jaar te bewaren.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Hieronder staan de derde partijen beschreven, waarvan Autobedrijf John Smeets diensten en/of producten afneemt, en waarmee Autobedrijf John Smeets mogelijk gegevens van klant deelt. Ten aanzien van de verwerkingen van onderstaande partijen is Autobedrijf John Smeets verwerkingsverantwoordelijke. Met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens:
· Partners van Autobedrijf John Smeets;
· RDW;

Wat zijn rechten van klant als betrokkene?

Intrekken van toestemming
Klant heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde activiteiten die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór deze terugtrekking.

Recht om gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen
Wanneer Autobedrijf John Smeets persoonsgegevens van klant verwerkt, dan heeft klant het recht op inzage. Autobedrijf John Smeets zal klant diens persoonsgegevens verstrekken, nadat klant hiertoe een verzoek heeft gedaan.
Indien klant gegevens wilt wijzigen of wenst dat Autobedrijf John Smeets stopt met de verwerking ervan, dan kan klant Autobedrijf John Smeets verzoeken om persoonsgegevens van klant te corrigeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking
Als klant de juistheid van diens persoonsgegevens betwist, dan heeft klant het recht om die verwerking te beperken voor de periode dat Autobedrijf John Smeets de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren. Indien persoonsgegevens van onjuist zijn, zal Autobedrijf John Smeets dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Kennisgeving van rechten van klant
Autobedrijf John Smeets informeert klant te allen tijde over ontvangst van het verzoek van klant en of er wel of geen gehoor aan kan worden gegeven. Indien het verzoek niet wordt ingewilligd, dan wordt de reden daarvan vermeld.

Gegevensoverdraagbaarheid
Klant heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Autobedrijf John Smeets van klant verwerkt. Nadat klant een verzoek heeft ingediend, zorgt Autobedrijf John Smeets dat persoonlijke gegevens worden toegestuurd in een leesbaar formaat.

Hoe maakt klant gebruik van diens rechten?
Stuur een e-mail naar info@autobedrijfjohnsmeets.nl (info e-mailadres) met het verzoek van welk recht klant gebruik wenst te maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Hierbij dient klant zijn naam te vermelden, zodat Autobedrijf John Smeets klant kan identificeren.

Verwerking van aanvraag van klant
Nadat Autobedrijf John Smeets een verzoek om recht van klant heeft ontvangen, dan wordt hij daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Vragen en/of klachten?
Autobedrijf John Smeets draagt zorg voor de privacy van klant. Indien klant vragen en/of een klacht heeft kunt klant contact met ons opnemen via info@autobedrijfjohnsmeets.nl (info e-mailadres). Autobedrijf John Smeets streeft ernaar om vragen/klachten zo goed mogelijk af te handelen. Indien klant niet tevreden is over het afhandelen van zijn klacht, dan kan klant te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring
Autobedrijf John Smeets heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.autobedrijfjohnsmeets.nl.